Skip to main content

Bilingual Sight Loss Adviser (Home based)

Posted: 14 Feb 2020 Closes: 8 Mar 2020
Cardiff £25,482 per annum
Permanent & Full-time rnib/20200214164030

The UK Sight Loss Advice Service provides holistic advice to people with sight loss, their friends, family and carers throughout the UK.

An exciting opportunity has arisen for an experienced adviser fluent in both written and oral Welsh language to join our UK-Wide telephone advice service offering generalist and welfare benefits advice to Blind and Partially Sighted people across the UK.


Based at home, you'll be part of a large team working in RNIB and partner sites across the UK. As a Sight Loss Adviser you will handle incoming advice enquiries via telephone and/or online channels, make outgoing calls to customers who have been referred to us via partners and other RNIB services; alongside managing a complex caseload. 

It's a challenging and highly rewarding role that will see you providing quality advice to people with sight loss on issues that affect all aspects of their lives and working with both internal and external partners to achieve successful outcomes. The roll is exciting and demanding so no two days are ever the same.

Sight Loss Advisers work a 36 hour week (excluding lunch and breaks) between 8am and 8pm on a shift basis over five days, with occasional Saturday shifts 9am until 1pm on a rota basis.

To be considered for this role you must have significant experience of delivering advice on welfare benefits, including carrying out benefits calculations using online tools, knowledge of the issues affecting people with sight loss and experience of providing advice and information to the general public on the majority of topics outlined in the Job description and person specification, though comprehensive training will be provided.  As such you're likely to come from an advice role within the sector or have experience of providing advice in line with quality standards.  

If you would like to apply for this great job opportunity please review the documents linked below, then click "Apply Online" at the bottom of this page and complete our application form, telling us how you meet the Specialist Skills, Knowledge and Experience criteria (Section 1 of the person specification). Guidance for completion can be found on each page of the application form.

Job Description

Benefits Package

Appointment is subject to an Enhanced Criminal Records Check and relevant barred lists check, if appropriate.

We're the Royal National Institute of Blind People (RNIB) and we're here for everyone affected by sight loss. Working for us means working for one of the UK's biggest charities, supporting almost two million people living with sight loss in the UK.

The closing date for your application is Sunday 8th March.

Interviews will be held on Tuesday 24th March.

RNIB is committed to being led by our customers (blind and partially sighted people), and one of the ways we do this is through active involvement and engagement in many of our work activities, including the recruitment of new members of staff. 

Please be aware that blind and partially sighted volunteers may be involved in the recruitment and selection process for this vacancy; including reviewing job applications and CV's, shortlisting and interviews and selection tests.

RNIB is committed to being an Equal Opportunities organisation and we welcome applications from people with sight loss.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Gwasanaeth Cyngor ar Golli Golwg y DU yn darparu cyngor cyfannol ledled y Deurnas Unidig (DU) i bobl sydd wedi colli eu golwg, eu ffrindiau, eu teulu a'u gofalwyr.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i gynghorydd profiadol sy'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg i ymuno a'n gwasanaeth sy'n cynnig cyngor cyffredinol ac ar fudd-daliadau lles dros y ffon i bobl ddall a rhannol ddall ledled y DU.

Byddwch yn gweithio gartref ond bydd yn ran o dim eang sy'n gweithio o safleoedd partneriaethau RNIB ledled y DU. Fel Ymgynghorydd Colli Golwg, byddwch yn delio ag ymholiadau a ddaw i fewn drwy nifer o sianelau, megis dros y ffon a/neu ar-lein, gwneud galwadau i gwsmeriaid sydd wedi cael eu cyfeirio atom gan bartneriaid a gwasanaethau RNIB eraill. Bydd angen i chi reoli llwyth gwaith achos cymhleth hefyd.

Mae'n rol heriol a gwerth chweil gan fyddwch yn darparu cyngor o ansawdd i bobl sydd wedi colli eu golwg ar faterion sy'n effeithio bob agwedd o'u bywydau. Byddwch yn gweithio gyda partneriaid mewnol ac allanol i gyflawni canlyniadau llwyddiannus. Mae'r swydd yn un gyffrous ac heriol ac nid oes dau ddiwrnod yr un fath.

Mae Cynghorwyr Colli Golwg yn gweithio wythnos 36 awr (ac eithrio cinio a thoriadau) ar sail sifftiau rhwng 8am ac 8pm dros bum diwrnod, gydag ambell shifft dydd Sadwrn 9am tan 1pm ar rota.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd mae angen i chi gael profiad sylweddol o ddarparu cyngor ar fudd-daliadau lles, gan allu gyflawni cyfrifiadau budd-daliadau trwy ddefnyddio offer ar-lein, gwybodaeth am y materion sy'n effeithio pobl sydd wedi colli eu golwg a phrofiad o ddarparu cyngor a gwybodaeth i'r cyhoedd ar y rhan fwyaf o'r pynciau a amlinellir yn y Swydd-ddisgrifiad a'r fanyleb person, er y darperir hyfforddiant cynhwysfawr. Felly rydych chi'n debygol o ddod o rol cynghori o fewn y sector neu bydd gennych brofiad o ddarparu cyngor yn unol a safonau ansawdd.

Os hoffech wneud cais am y cyfle gwaith gwych hwn, adolygwch y dogfennau isod, cliciwch "Gwneud Cais Ar-lein" ar waelod y dudalen hon a llenwch ein ffurflen gais gan ddweud wrthym sut rydych chi'n bodloni'r meini prawf Sgiliau Arbenigol, Gwybodaeth a Phrofiad (Adran 1 Manylion person). Gellir dod o hyd i ganllawiau pellach ar bob tudalen o'r ffurflen gais.

Disgrifiad Swydd

Pecyn Budd-Daliadau

Mae penodi yn amodol ar wirio cofnodion troseddol cysylltiedig a gwirio rhestrau perthnasol, os bod yn briodol. 

Rydym ni yn RNIB (Royal National Institute of Blind People) ac rydym yma i bawb effeithir gan golli golwg.

Mae gweithio i ni yn golygu gweithio i un o elusennau mwyaf y DU, gan gefnogi bron i ddwy filiwn o bobl yn y DU sy'n byw gyda cholled golwg.

Y dyddiad cau ar gyfer eich cais yw Dydd Sul 8 Mawrth. Cynhelir cyfweliadau Dydd Mawrth 24 Mawrth.

Mae RNIB wedi ymrwymo i gael ei arwain gan ein cwsmeriaid (pobl ddall a rhannol ddall). Un o'r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw trwy annog pobl ddall a rhannol ddall cymryd rhan weithredol mewn llawer o'n gweithgareddau gwaith, gan gynnwys recriwtio aelodau newydd o staff.

Felly, cofiwch y gall gwirfoddolwyr dall a rhannol ddall fod yn rhan o'r broses recriwtio a dethol ar y swydd wag hon. Mae hyn yn cynnwys adolygu ceisiadau swydd, CVs, llunio rhestr fer, cyfweliadau a phrofion dethol.

Mae RNIB wedi ymrwymo i fod yn sefydliad Cyfle Cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd wedi colli eu golwg.

RNIB

Share Job