Skip to main content

Business Support Officer

Posted: 24 Jul 2019 Closes: 22 Sep 2019
Cardiff Up to GBP18500 per annum
Permanent & Full-time 2277_1563967090

As an Administrative Officer you'll be a key member of our Business Support team working at the Wales Head Office in Cardiff and will play a vital role in the above, providing high level support to the Wales Leadership Team.

Yn Swyddog Gweinyddol, byddwch yn aelod allweddol o'r tîm Cymorth Busnes ym Mhencadlys Cymru yng Nghaerdydd gan chwarae rôl hanfodol yn ein gwaith. Byddwch yn darparu cymorth ar lefel uchel i Dîm Arweinyddiaeth Cymru sydd, yn ei dro.


Location: Cardiff

Job Type: Full Time - 35 hours per week

Salary: circa £18,500

Your role:

As a Business Support Officer you will be predominantly responsible for providing administrative support for the Wales Leadership team. This will be a varied role undertaking some HR and Finance tasks as well as compiling data, minute taking, diary management, dealing with internal and external stake holders, being responsible for your own tasks and leading on some of them. You will have the ability to present a variety of information in various formats to different stakeholders within a senior level. Experience of providing a professional and confidential service and flexibility within this role is essential

How you will make a difference?

 • By providing a high quality range of administrative services across the departments
 • By being effective, intuitive, flexible and able to work to deadlines.
 • By having a willingness to learn with strong attention to detail and adhere to best practises
 • By having excellent customer service skills and being a good communicator.
 • By having a sensitive approach to the work that we undertake.
 • By working as a team but have the ability to work on your own initiative is required

What you'll need:

 • A minimum of 2 years' experience within a similar administrative role with excellent communication skills is essential.
 • Advanced IT Skills and experience of use of various IT systems including MS Word, Excel, Outlook and Powerpoint
 • Good at prioritising and meeting deadlines with excellent organisation and planning skills.
 • You will be a confident communicator, able to converse with senior professionals from a variety of backgrounds.
 • You will be fully committed to working towards the best outcomes for children and young people.
 • You will be proactive with a can do attitude
 • Ability to handle sensitive data.

What are the rewards?

 • Minimum 29 days holiday (pro rata)
 • Flexible working, including maternity, paternity and adoption package
 • Season ticket loans
 • Company pension scheme
 • Discounts at major high street retailers

Plus, there is lots more besides.

This is a fantastic opportunity to make a real difference to venerable children's lives and to build a fulfilling and meaningful career with a leading UK charity.

The closing date for all applications are 25th July and Interviews will be held on Wednesday 7th August.

Lleoliad: Caerdydd

Math o swydd: Amser llawn - 35 awr yr wythnos

Cyflog - oddeutu £18,500

Sut rydym yn gweithio:

Mae Gweithredu dros Blant yn gwneud yr hyn sy'n iawn, yr hyn sydd ei angen, a'r hyn sy'n effeithiol i blant yn y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn mae'r tîm yn newid bywydau 370,000 o blant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

Eich rôl:

Prif gyfrifoldeb y Swyddog Cymorth Busnes fydd darparu cymorth gweinyddol i dîm Arweinyddiaeth Cymru. Mae hon yn rôl amrywiol gan ymwneud â rhai tasgau Adnoddau Dynol a Chyllid yn ogystal â choladu data, cymryd cofnodion, rheoli dyddiaduron, a delio â rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Byddwch yn gyfrifol am eich tasgau'ch hunain, gan arwain ar rai ohonynt. Bydd gennych y gallu i gyflwyno amrywiaeth o wybodaeth mewn fformatau amrywiol i randdeiliaid gwahanol ar lefel uchel. Mae profiad o ddarparu gwasanaeth proffesiynol a chyfrinachol, ac o fod yn hyblyg, yn hanfodol.

Sut byddwch yn gwneud gwahaniaeth?

 • Drwy ddarparu ystod o wasanaethau gweinyddol i safon uchel ar draws yr adrannau
 • Drwy weithio mewn modd effeithiol, greddfol, a hyblyg, gyda'r gallu i weithio i amserlen gaeth
 • Drwy fod yn barod i ddysgu gan roi sylw i'r manylion a dilyn arfer da
 • Drwy feddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a sgiliau cyfathrebu da
 • Drwy ymagwedd sensitif tuag at ein gwaith

Trwy weithio'n rhan o dîm ond gyda'r gallu i weithio ar eich menter eich hun fel bo angen

Bydd angen:

 • Mae o leiaf dwy flynedd o brofiad mewn rôl weinyddol debyg gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol yn hanfodol
 • Sgiliau TG uwch a phrofiad o systemau TG amrywiol gan gynnwys MS Word, Excel, Outlook a PowerPoint
 • Sgiliau blaenoriaethu da, y gallu i weithio o fewn amserlen gaeth, a sgiliau trefnu a chynllunio rhagorol
 • Byddwch yn gallu cyfathrebu'n hyderus, a thrafod â gweithwyr proffesiynol hŷn o amrywiaeth o gefndiroedd
 • Byddwch wedi ymrwymo'n gryf i geisio'r canlyniadau gorau i blant a phobl ifanc
 • Byddwch yn rhagweithiol, gydag ymagwedd gadarnhaol
 • Byddwch yn gallu trin data sensitif

Beth yw'r buddion?

 • Lleiafswm o 29 diwrnod o wyliau (pro rata)
 • Trefniadau gweithio hyblyg, gan gynnwys pecyn mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu
 • Benthyciad i brynu tocyn tymor
 • Cynllun pensiwn y cwmni
 • Gostyngiadau mewn manwerthwyr y stryd fawr

Ac mae llawer mwy hefyd.

Mae hyn yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant agored i niwed ac i adeiladu gyrfa foddhaus ac ystyrlon gydag elusen flaenllaw yn y Deyrnas Unedig.

Y dyddiad cau yw 25 Gorffennaf, a chynhelir y cyfweliadau ddydd Mercher 7 Awst.

Guidant is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.

TW9taW5haC5BbGkuODQxNzguMTEwNjBAY21zLmFwbGl0cmFrLmNvbQ.gif

Guidant

Share Job