Skip to main content

Cleaner

Posted: 11 Jan 2021 Closes: 5 Feb 2021
Wales Competitive
Permanent & Full-time CLC_2635

Location
Llysfasi
Application Deadline
Friday, February 5, 2021
Scale Point From
£9.69 per hour
Scale Point To
£9.69 yr awr
Job Profile
Job Profile Document

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an 'Excellent' in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad 'Rhagorol' yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a'r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy'n ehangu ac yn gwella'n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio'ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i'n campfeydd, ein salonau a'n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi'u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu'n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi'r dechrau gorau i'n myfyrwyr i'w gyrfaoedd ac yn helpu'r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu'r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o'r hyn rydym wedi'i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Job Summary

Exceeding expectations through education, innovation and inspiration

Job Title : Cleaner

Location : Llysfasi

Salary : £9.69 per hour - (35 hours per week, 5 days per week - 12 month fixed term contract)

Contract Type : Permanent, Part Time

Our Llysfasi site are now looking for a Cleaner to join them on a permanent, part time basis for 35 hours per week, Monday to Friday for a 12 month fixed term contract.

Working as one of the College wide Facilities Team, you will assist the Head of Estates and Facilities in providing an outstanding facility for staff, students and visitors. You'll undertake all normal aspects of the role such as; sweeping, vacuuming, cleaning surfaces, dusting, mopping, polishing and emptying waste bins. You'll also support the College's waste/recycling management strategy

Previous cleaning experience is not essential - all that we ask is that you have a good understanding of cleaning processes, have knowledge of Health & Safety and can plan and prioritise work effectively. You'll have exceptional communication skills, be able to work well with others and have the ability to assess and evaluate information, reaching logical conclusions.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Closing Date: 05/02/2021

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth

Teitl y Swydd : Glanhäwr

Lleoliad : Llysfasi

Cyflog : £9.69 yr awr - (35 awr yr wythnos, 5 diwrnod yr wythnos - contract cyfnod penodol o 12 mis )

Math o Gontract : Parhaol, Rhan Amser

Mae ein safle Llysfasi yn edrych am lanhäwr i ymuno â nhw mewn swydd barhaol, rhan amser am 35 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener am gontract cyfnod penodol o 12 mis.

Byddwch yn gweithio fel aelod o'r Tîm Cyfleusterau ar draws y Coleg, a byddwch yn cynorthwyo'r Pennaeth Ystadau a Chyfleusterau er mwyn darparu cyfleusterau rhagorol ar gyfer staff, myfyrwyr ac ymwelwyr. Byddwch yn cyflawni'r holl agweddau arferol o'r swydd fel; ysgubo, hwfro, glanhau arwynebau, dystio, mopio, sgleinio a gwagio biniau gwastraff. Byddwch hefyd yn cefnogi strategaeth y Coleg i reoli gwastraff/ailgylchu.

Nid yw profiad glanhau blaenorol yn hanfodol - dim ond bod gennych chi ddealltwriaeth o brosesau glanhau, gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch ac yn gallu cynllunio a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol. Dylai bod gennych chi sgiliau cyfathrebu ardderchog, y gallu i weithio'n dda gydag eraill a'r gallu i asesu a gwerthuso gwybodaeth, gan ddod i gasgliadau rhesymol.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 05/02/2021

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

Salary Sacrifice Childcare Vouchers

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Talebau gofal plant trwy aberthu cyflog

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Coleg Cambria

Share Job