Skip to main content

External Affairs Manager - Rheolwr Materion Allanol Tymor Penodol

Posted: 24 Jul 2020 Closes: 9 Aug 2020
Cardiff - Jones Court £40,000 to £44,000 per annum, dependant on experience,
Permanent & Full-time RNI_REQ0000744

RNIB Cymru is looking for an experienced External Affairs Manager, to cover for maternity leave until the 9 July 2021. You will have highly developed interpersonal skills, be an excellent people manager and a proven track record in influencing. You will be responsible for policy, public affairs, campaigning and bilingual communications.

Your role will be pivotal to delivering our vision - to make Wales a better place for blind and partially sighted people to live and a place where no one needlessly loses their sight.

Expertise and insight in policy and external affairs is essential, along with experience of delivery effective communications across a number of platforms.

This is your opportunity to make a difference to the lives of blind and partially sighted people in Wales within a high profile UK organisation

If you would like to apply for this great job opportunity please review the documents linked below, then click "Apply Online" at the bottom of this page and complete our application form, telling us how you meet the Specialist Skills, Knowledge and Experience criteria (Section 1 of the person specification). Guidance for completion can be found on each page of the application form

Job Description

Benefits Package

We're the Royal National Institute of Blind People (RNIB) and we're here for everyone affected by sight loss. Working for us means working for one of the UK's biggest charities, supporting almost two million people living with sight loss in the UK.

Closing Date: 11.59pm 09/08/20

Interview date: 17/08/20

RNIB is committed to being led by our customers (blind and partially sighted people), and one of the ways we do this is through active involvement and engagement in many of our work activities, including the recruitment of new members of staff.

Please be aware that blind and partially sighted volunteers may be involved in the recruitment and selection process for this vacancy; including reviewing job applications and CV's, shortlisting and interviews and selection tests.

RNIB is committed to being an Equal Opportunities organisation and we welcome applications from people with sight loss.

Rheolwr Materion Allanol Tymor Penodol, Cymru

Cyflog: £40,000 i £44,000 y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad

Math o Gontract: Contract tymor penodol hyd at 09/07/21

Oriau: 36 yr wythnos

Mae RNIB Cymru yn chwilio am Reolwr Materion Allanol profiadol, ar gyfer absenoldeb mamolaeth tan 9 Gorffennaf 2021. Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol hynod ddatblygedig, byddwch yn rheolwr pobl rhagorol a bydd gennych chi enw da am ddylanwadu. Byddwch yn gyfrifol am bolisi, materion cyhoeddus, ymgyrchu a chyfathrebu dwyieithog.

Bydd eich rôl yn greiddiol mewn cyflawni ein gweledigaeth - gwneud Cymru yn lle gwell i bobl ddall ac â golwg rhannol fyw ynddo, lle nad oes unrhyw un yn colli ei olwg yn ddiangen.

Mae profiad a gwybodaeth ym maes polisi a materion allanol yn hanfodol, a hefyd profiad o ddarparu cyfathrebu effeithiol ar draws nifer o blatfformau.

Dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ddall ac â golwg rhannol yng Nghymru mewn sefydliad proffil uchel yn y DU.

Am hynny rydyn ni'n cynnig cyflog cystadleuol, amgylchedd gwaith ysgogol a chefnogol a phecyn o fanteision, gan gynnwys y canlynol:
  • 26 diwrnod o wyliau y flwyddyn (a gwyliau banc), sy'n cynyddu gyda'ch gwasanaeth i'r sefydliad.
  • Cynlluniau pensiwn rhagorol.

Os hoffech chi wneud cais am y swydd wych yma, edrychwch ar y dogfennau yn y ddolen isod ac wedyn clicio ar "Ymgeisio Ar-lein" ar waelod y dudalen yma a llenwi ein ffurflen gais, gan ddweud wrthym sut rydych yn bodloni'r meini prawf Sgiliau Arbenigol, Gwybodaeth a Phrofiad (Adran 1 manyleb y person). Mae cyfarwyddyd ar gyfer llenwi'r ffurflen gais ar gael ar bob tudalen yn y ffurflen.

Disgrifiad Swydd

Ni yw'r Royal National Institute of Blind People (RNIB) ac rydyn ni yma i bawb sy'n cael eu heffeithio gan golled golwg. Mae gweithio i ni yn golygu gweithio i un o elusennau mwyaf y DU, gan gefnogi bron i ddwy filiwn o bobl sy'n byw gyda cholled golwg yn y DU.

Dyddiad Cau: 11.59pm 09/08/20

Dyddiad y Cyfweliad: 17/08/20

Mae'r RNIB wedi ymrwymo i gael ei arwain gan ein cwsmeriaid ni (pobl ddall ac â golwg rhannol) ac un o'r ffyrdd rydyn ni'n gwneud hyn yw drwy ymwneud a chyswllt gweithredol â llawer o'n gweithgareddau gwaith, gan gynnwys recriwtio aelodau newydd o staff.

Cofiwch y gall gwirfoddolwyr dall ac â golwg rhannol fod yn rhan o'r gwaith o recriwtio a'r broses ddewis ar gyfer y swydd hon, gan gynnwys adolygu ceisiadau am swyddi a CVs, llunio rhestr fer a chyfweliadau a phrofion dewis.

Mae'r RNIB wedi ymrwymo i fod yn sefydliad Cyfleoedd Cyfartal ac mae'n croesawu ceisiadau gan bobl â cholled golwg.

RNIB

Share Job