Skip to main content

Grounds Person

Posted: 11 Nov 2020 Closes: 9 Dec 2020
Northop, Wales Competitive
Permanent & Full-time CLC_2566

Location
Coleg Cambria
Application Deadline
Tuesday, November 24, 2020
Scale Point From
£18,125
Scale Point To
£18,415
Job Profile
Job Profile Document

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an 'Excellent' in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad 'Rhagorol' yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a'r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy'n ehangu ac yn gwella'n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio'ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i'n campfeydd, ein salonau a'n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi'u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu'n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi'r dechrau gorau i'n myfyrwyr i'w gyrfaoedd ac yn helpu'r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu'r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o'r hyn rydym wedi'i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Job Summary

Exceeding expectations through education, innovation and inspiration

Role Title: Grounds Person
Location: Northop
Contract Type: Permanent, Full Time
Salary Scale: £18,125 - £18, 415 Please note this salary will be based on a salary assessment and relevant experience

Here at Coleg Cambria we are looking for a Grounds Person to join our Estates and Facilities team, this role will be based at our Northop site.

Overview of Role

As a Grounds Person you will be working as part of a team responsible for maintaining the college grounds, although this role is based at Northop there will be the expectation to work on all college sites. This is a varied role where you will be responsible for operating, maintaining and servicing tools and machinery, litter control to ensure high standards of presentation and operating college systems to report breakdown and faults in plants and equipment. You will be required to liaise and assist contractors, monitoring work that is carried out, support teaching practices associated with the college grounds and ensure the college is accessible and safe by clearing snow and ice when required.

We are looking for someone who can work as part of a team, with the ability to plan and manage their time effectively, completing tasks to a high standard. This role will require a flexible approach regarding working hours, accepting adjustments in order to complete tasks and duties.

Requirement
 • It is highly desirable that you have previous experience of grounds maintenance
 • Full driving licence
 • First Aid Qualification or willing to work towards obtaining qualification
 • Ability to plan and prioritise work
 • Team player with excellent communication skills
 • Able to work using initiative, completing tasks in a safe manner with an awareness of hazards
Coleg Cambria is committed to raising the profile of the Welsh language - Welsh language skills are desirable for this position.

Coleg Cambria is a 'Disability Confident' Employer.

The promotion of Equality and Diversity is an essential part of the work we do and as part of this, the College is committed to having a diverse staff group.

Closing Date: 09/12/2020

Please be aware that Coleg Cambria reserves the right to close our vacancies earlier than the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible. If you do not hear from us within 2 weeks of the closing date unfortunately, you have not been successful in securing an interview.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Rhagori ar ddisgwyliadau drwy addysg, arloesi ac ysbrydoli

Teitl y Swydd: Gofalwr Tir
Lleoliad: Llaneurgain
Y Math o Gontract :Parhaol, Llawn Amser
Graddfa Cyflog: £18,125 - £18, 415 yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Ofalwr Tir i ymuno â'n tîm Ystadau a Chyfleusterau. Mae hon yn swydd ar ein safle yn Llaneurgain.

Trosolwg o'r Swydd

Fel Gofalwr Tir, byddwch yn gweithio fel aelod o dîm sy'n gyfrifol am gynnal a chadw tiroedd y coleg. Er mai swydd yn Llaneurgain yw hon, bydd disgwyl i chi weithio ar bob un o safleoedd y coleg. Mae hon yn swydd amrywiol lle byddwch yn gyfrifol am weithredu, cynnal a chadw a gwasanaethu offer a pheiriannau, rheoli sbwriel i sicrhau safonau uchel o ran cyflwyno a gweithredu systemau'r coleg i roi gwybod am beiriannau ac offer gyda nam arnynt neu sydd wedi torri. Bydd gofyn i chi gysylltu â chontractwyr a'u cynorthwyo, monitro gwaith sy'n cael ei wneud, cynorthwyo gydag arferion addysgu sy'n gysylltiedig â thiroedd y coleg a sicrhau bod y coleg yn hygyrch ac yn ddiogel trwy glirio eira a rhew pan fo angen.

Rydym yn chwilio am rywun sy'n gallu gweithio fel aelod o dîm, gyda'r gallu i gynllunio a rheoli eu hamser yn effeithiol, gan gwblhau tasgau i safon uchel. Bydd y swydd hon yn gofyn i chi fod yn hyblyg o ran eich oriau gwaith, gan dderbyn addasiadau er mwyn cwblhau tasgau a dyletswyddau.

Gofynion
 • Byddai'n dra dymunol petai gennych brofiad cynnal a chadw tiroedd
 • Trwydded Yrru Lawn
 • Cymhwyster Cymorth Cyntaf neu fod yn fodlon gweithio tuag at ennill hynny
 • Gallu cynllunio a blaenoriaethu gwaith
 • Aelod ardderchog o dîm gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Gallu gweithio ar eich liwt eich hun, gan gwblhau tasgau'n ddiogel a bod yn ymwybodol o beryglon
Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg - Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith, ac mae'r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Dyddiad Cau: 09/12/2020

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon. Os na fyddwch yn clywed gennym o fewn pythefnos i'r dyddiad cau, yna'n anffodus ni fyddwch wedi llwyddo i gael cyfweliad.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

On Site Nursery Provision

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai
If you would like help and advice about applying for this role please visit the Career Hive

Share Job

If you would like help and advice about applying for this role please visit the Career Hive