Skip to main content

Learn Welsh Manager

Posted: 1 Oct 2020 Closes: 29 Oct 2020
Coleg Cambria, Yale or Northop, Wales Competitive
Permanent & Full-time CLC_2522

Location
Coleg Cambria
Application Deadline
Thursday, October 29, 2020
Scale Point From
£44,798
Scale Point To
£50,132
Job Profile
Job Profile Document

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an 'Excellent' in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad 'Rhagorol' yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a'r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy'n ehangu ac yn gwella'n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio'ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i'n campfeydd, ein salonau a'n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi'u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu'n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi'r dechrau gorau i'n myfyrwyr i'w gyrfaoedd ac yn helpu'r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu'r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o'r hyn rydym wedi'i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Job Summary

Exceeding expectations through education, innovation and inspiration

Role Title: Learn Welsh Manager
Location: Coleg Cambria, Yale or Northop
Contract Type: Permanent, Full Time
Salary scale: £44,798 - £50,132 Please note this salary will be based on a salary assessment and relevant experience

Here at Coleg Cambria we are looking for a Learn Welsh Manager to join our Corporate and Welsh Language team, there is flexibility for this role to be based at our Yale or Northop campus.

Coleg Cambria, in partnership with Popeth Cymraeg, delivers Welsh language courses in Wrexham, Flintshire and Denbighshire on behalf of the National Centre for Learning Welsh and was recently judged as excellent by Estyn.

Overview of Role

As the Learn Welsh Manager you will provide effective leadership and management of the Wrexham and Flintshire areas in the Learn Welsh contract. You will be responsible for ensuring the curriculum provision meets the needs of our learners, employers and other stakeholders, providing the highest quality relating to learner outcomes and learner/employer satisfaction.

This is a varied and interesting role where you will support and encourage our learners to successfully achieve and progress, manage student discipline and behaviour, lead and develop staff teams and individuals. You will continuously develop teaching and learning practices within the area ensuring a sector leading and innovative learning experience, engage with learners, and undertake quality activities to support the development and improvement of the provision. Develop and plan efficient and effective curriculum programmes, meet and exceed curriculum and quality targets and effectively manage finance and resources.

We are looking for someone with a knowledge and understanding of funding mechanisms, budget planning, curriculum and quality planning, a range of teaching and learning methodologies, use of ILT in teaching and learning, relevant awarding organisation requirements and common inspection framework.

Requirements
 • Relevant degree or equivalent in relevant specialist subject area
 • Teaching Qualification PGCE, Cert Ed or C&G 7407
 • Experience of working within the education sector or relevant specialist experience
 • Able to work to deadlines, prioritise and set challenging goals to achieve objectives
 • Develop and implement policies and organisational strategies
 • Motivate and identify appropriate development opportunities for team members
 • Ability to appropriately challenge staff and hold difficult conversations
 • Well developed ICT skills
Coleg Cambria is committed to raising the profile of the Welsh language - Welsh language skills are essential for this position.

Coleg Cambria is a 'Disability Confident' Employer.

The promotion of Equality and Diversity is an essential part of the work we do and as part of this, the College is committed to having a diverse staff group.

Closing Date: 29/10/2020

Please be aware that Coleg Cambria reserves the right to close our vacancies earlier than the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible. If you do not hear back from us within 2 weeks of the closing date unfortunately you have not been successful.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position. You will also be required to register with the Education Workforce Council.

Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth

Teitl y Swydd: Rheolwr Dysgu Cymraeg
Lleoliad: Coleg Cambria, Iâl neu Laneurgain
Math o Gontract: Parhaol, Llawn Amser
Graddfa Gyflog: £44,798 - £50,132 Sylwch y bydd y cyflog hwn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Reolwr Dysgu Cymraeg i ymuno â'n tîm Corfforaethol ac Iaith Gymraeg. Mae hyblygrwydd yn y swydd hon i weithio ar ein safle Iâl neu Laneurgain.

Mae Coleg Cambria, mewn partneriaeth â Phopeth Cymraeg, yn darparu cyrsiau Cymraeg yn Wrecsam, Sir y Fflint, a Sir Ddinbych ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac yn ddiweddar fe'i barnwyd yn rhagorol gan Estyn.

Trosolwg o'r Swydd

Fel y Rheolwr Dysgu Cymraeg byddwch yn arwain a rheoli ardaloedd Wrecsam a Sir y Fflint yn effeithiol yn y contract Dysgu Cymraeg. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y ddarpariaeth cwricwlwm yn bodloni anghenion ein dysgwyr, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill, gan ddarparu'r ansawdd uchaf o ran deilliannau dysgwyr a boddhad dysgwyr/cyflogwyr.

Mae hon yn swydd amrywiol a diddorol lle byddwch yn cynorthwyo ac annog ein dysgwyr i gyflawni a symud ymlaen yn llwyddiannus, rheoli disgyblaeth ac ymddygiad myfyrwyr, arwain a datblygu timau o staff ac unigolion. Byddwch yn datblygu arferion addysgu a dysgu yn barhaus yn y maes gan sicrhau profiad dysgu blaenllaw ac arloesol yn y sector, ymgysylltu â dysgwyr, ac ymgymryd â gweithgareddau o safon i gefnogi datblygiad y ddarpariaeth a'i gwella. Byddwch yn datblygu a chynllunio rhaglenni cwricwlwm effeithlon ac effeithiol, yn bodloni a rhagori targedau cwricwlwm ac ansawdd a rheoli cyllid ac adnoddau'n effeithiol.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth o ddulliau cyllid, cynllunio cyllideb, cynllunio cwricwlwm ac ansawdd, ystod o fethodoleg addysgu a dysgu, defnyddio TGD wrth addysgu a dysgu, gofynion sefydliad dyfarnu perthnasol a fframwaith archwilio cyffredin.

Gofynion
 • Gradd berthnasol neu gyfwerth mewn maes pwnc arbenigol perthnasol
 • Cymhwyster Addysgu TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407
 • Profiad o weithio yn y sector addysg neu brofiad arbenigol perthnasol
 • Gallu gweithio i derfynau amser, blaenoriaethu a gosod nodau heriol i gyflawni amcanion
 • Datblygu a gweithredu polisïau a strategaethau sefydliadol
 • Ysgogi a chanfod cyfleoedd datblygu priodol ar gyfer aelodau tîm
 • Gallu herio staff yn briodol a chynnal sgyrsiau anodd
 • Sgiliau TGCh wedi'u datblygu'n dda
Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i wella proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith, ac fel rhan o hyn mae'r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.

Dyddiad Cau: 29/10/2020

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau ein rhestr swyddi ynghynt na'r dyddiad a nodwyd petaem yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais

cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd. Os na fyddwch yn clywed

oddi wrthym ymhen pythefnos ar ôl y dyddiad cau, yna'n anffodus ni fu eich cais yn llwyddiannus.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

On Site Nursery Provision

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Coleg Cambria

Share Job