Skip to main content

Lecturer in Maths

Posted: 15 Oct 2020 Closes: 3 Nov 2020
Deeside, Wales Competitive
Permanent & Full-time CLC_2551

Location
Coleg Cambria
Application Deadline
Tuesday, November 3, 2020
Scale Point From
£24,807
Scale Point To
£40,485
Job Profile
Job Profile Document

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an 'Excellent' in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Job Summary

Exceeding expectations through education, innovation and inspiration

Role Title: Lecturer in Maths
Location: Deeside
Contract Type: Permanent, Full Time
Salary scale: £24,807 - £40,485 Please note this salary will be based on a salary assessment and relevant experience

Here at Coleg Cambria we are looking for a Lecturer in Maths to join our team. This particular role will be based at our Deeside campus.

Overview of Role

In this role you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. The ideal candidate will have a proven and established background in teaching Maths at GCSE level as well as experience of delivering functional or essential skills courses as this will be a key part of this position.

As a Lecturer at Coleg Cambria it is essential that you are able to demonstrate an understanding of developments within your own specialist area and ensure you are keeping up to date with such developments. It is also vital that you are able to demonstrate a knowledge and understanding of the broad range of learning needs of our students and how you are able to support these within a learning environment.

Requirements
  • Qualified to degree level or equivalent in Maths or a related topic
  • Hold a teaching qualification such as PGCE, Cert Ed or C&G 7407
  • Proficient in using MS Office is essential, experience of using Google Docs is desirable
  • Strong team player with excellent communication and interpersonal skills with energy and enthusiasm for teaching
Coleg Cambria is committed to raising the profile of the Welsh language - Welsh language skills are desirable for this position.

Coleg Cambria is a 'Disability Confident' Employer.

The promotion of Equality and Diversity is an essential part of the work we do and as part of this, the College is committed to having a diverse staff group.

Closing Date: 03/11/2020

Please be aware that Coleg Cambria reserves the right to close our vacancies earlier than the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible. If you do not hear from us within 2 weeks of the closing date unfortunately, you have not been successful in securing an interview.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position. You will also be required to register with the Education Workforce Council.

Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth

Teitl y Swydd: Darlithydd Mathemateg
Lleoliad: Glannau Dyfrdwy
Math o Gontract: Parhaol, Llawn Amser
Graddfa Gyflog: £24,807 - £40,485. Sylwch y bydd y cyflog hwn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Ddarlithydd Mathemateg i ymuno â'n tîm. Bydd y swydd benodol hon ar ein safle Glannau Dyfrdwy.

Trosolwg o'r Swydd

Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau fel bo angen. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gefndir amlwg mewn addysgu Mathemateg ar lefel TGAU yn ogystal â phrofiad o ddarparu cyrsiau sgiliau swyddogaethol neu hanfodol gan fod hyn yn rhan allweddol o'r swydd hon.

Fel Darlithydd yng Ngholeg Cambria, mae'n hanfodol eich bod yn gallu dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau yn eich maes arbenigol eich hun ac yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau o'r fath. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn gallu dangos dealltwriaeth o ystod eang o anghenion dysgu ein myfyrwyr a sut gallwch chi gynorthwyo'r rhain mewn amgylchedd dysgu.

Gofynion
  • Cymhwyster lefel gradd neu gyfwerth mewn Mathemateg neu bwnc perthnasol
  • Cymhwyster addysgu fel TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407
  • Mae'n hanfodol eich bod yn hyderus wrth ddefnyddio MS Office, ac mae'n ddymunol bod gennych chi brofiad o ddefnyddio Google Docs
  • Aelod cadarn o dîm gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol gwych, ac egni a brwdfrydedd tuag at addysgu
Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i wella proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith, ac fel rhan o hyn mae'r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.

Dyddiad Cau: 03/11/2020

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd. Os na fyddwch yn clywed gennym ni o fewn pythefnos i'r dyddiad cau, yn anffodus nid ydych wedi bod yn llwyddiannus yn cael cyfweliad.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

On Site Nursery Provision

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Coleg Cambria

Share Job