Skip to main content

Lecturer in Public Services

Posted: 30 Sep 2020 Closes: 21 Oct 2020
Deeside, Wales Competitive
Fixed term & Part time CLC_2476

Location
Coleg Cambria
Application Deadline
Monday, October 19, 2020
Scale Point From
£24,807
Scale Point To
£40,485
Job Profile
Job Profile Document

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an 'Excellent' in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad 'Rhagorol' yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a'r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy'n ehangu ac yn gwella'n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio'ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i'n campfeydd, ein salonau a'n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi'u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu'n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi'r dechrau gorau i'n myfyrwyr i'w gyrfaoedd ac yn helpu'r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu'r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o'r hyn rydym wedi'i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Job Summary

Be part of an 'Officially Excellent' college!
Inspire, Innovate, Succeed

Role Title: Lecturer in Public Services
Location: Deeside
Contract Type: Fixed Term until 25/06/2021, Part Time 22 hours per week
Salary scale: £24,807 - £40,485 Please note this salary will be pro rata and based on a salary assessment and relevant experience

Overview of Role

Here at Coleg Cambria we are looking for a Lecturer in Public Services to join our team based at Deeside. It is important that the successful candidate will be competent in delivering up to Level 4 in Uniformed Public Services.

As a Lecturer at Coleg Cambria you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work and liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. You will also be expected to provide educational guidance, support and counselling for all students and liaise with tutors from other areas of the business with regard to resources, curriculum development, student reports and other related matters.

Participating in the marketing, planning, assessment and evaluation of course provision, you will complete and produce documentation to pre-agreed deadlines such as; registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation and student reports.

Requirements

Proven experience within a professionally relevant industry

It is essential that candidates are qualified to a minimum of Level 4 in Uniformed Public Services or another professionally relevant subject

A teaching qualification eg: PGCE or Cert Ed is essential

Coleg Cambria is committed to raising the profile of the Welsh language - Welsh language skills are desirable for this position.

Coleg Cambria is a 'Disability Confident' Employer.

The promotion of Equality and Diversity is an essential part of the work we do and as part of this, the College is committed to having a diverse staff group.

Closing Date: 19/10/20

Please be aware that Coleg Cambria reserves the right to close our vacancies earlier than the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible. If you do not hear back from us within 2 weeks of the closing date unfortunately you have not been successful.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position. You will also be required to register with the Education Workforce Council.

Beth am berthyn i goleg sy'n "Rhagorol yn Swyddogol'?
Ysbrydoli, Arloesi, Llwyddo

Teitl y swydd: Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus
Lleoliad: Glannau Dyfrdwy
Y math o gontract: Contract Cyfnod Penodol tan 25/06/2021, Rhan Amser, 22 awr yr wythnos
Graddfa cyflog: £24,807 - £40,485 yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Trosolwg o'r Swydd

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Ddarlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus i ymuno â'n tîm yn Glannau Dyrfdwy. Mae'n bwysig bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn gymwys i addysgu hyd at Lefel 4 yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai.

Fel darlithydd yng Ngholeg Cambria, byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Bydd disgwyl i chi hefyd ddarparu arweiniad addysgol, cymorth a chwnsela i'r holl fyfyrwyr. Byddwch hefyd yn cysylltu â thiwtoriaid meysydd busnes eraill am adnoddau, datblygu'r cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion cysylltiedig eraill.

Gan gymryd rhan mewn marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth cyrsiau, byddwch yn cwblhau ac yn cynhyrchu dogfennau i derfynau amser y cytunwyd arnynt fel; cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, ac adroddiadau myfyrwyr.

Gofynion

Profiad o weithio mewn diwydiant sy'n berthnasol yn broffesiynol.

Mae'n hanfodol eich bod yn gymwys i addysgu hyd at Lefel 4 yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai neu bwnc arall sy'n berthnasol yn broffesiynol.

Cymhwyster addysgu, e.e. TAR neu Dystysgrif Addysg.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i wella proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith, ac fel rhan o hyn, mae'r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.

Dyddiad Cau: 19/10/2020

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau ein rhestr swyddi ynghynt na'r dyddiad a nodwyd petaem yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais

cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd. Os na fyddwch yn clywed

oddi wrthym ymhen pythefnos ar ôl y dyddiad cau, yna'n anffodus ni fu eich cais yn llwyddiannus.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

On Site Nursery Provision

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Coleg Cambria

Share Job