Skip to main content

Nursery Nurse

Posted: 7 Jan 2021 Closes: 22 Jan 2021
Deeside, Wales Competitive
Permanent & Full-time CLC_2590

Location
Coleg Cambria
Application Deadline
Friday, January 22, 2021
Scale Point From
£18,709
Scale Point To
£18,819
Job Profile
Job Profile document

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an 'Excellent' in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad 'Rhagorol' yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a'r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy'n ehangu ac yn gwella'n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio'ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i'n campfeydd, ein salonau a'n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi'u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu'n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi'r dechrau gorau i'n myfyrwyr i'w gyrfaoedd ac yn helpu'r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu'r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o'r hyn rydym wedi'i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Job Summary

Exceeding expectations through education, innovation and inspiration

Role Title: Nursery Nurse
Location: Deeside
Contract Type: Full Time, Fixed Term contract until (30/10/2021)
Salary scale: £18,709 - £18,819 please note this salary will be based on a salary assessment and experience

Here at Coleg Cambria we are looking for a Nursery Nurse to join our Toy Box Nursery team based at our Deeside site.

Overview of Role

The Toybox Nursery is our on-site nursery which provides full and part time places for the children of both staff and students of the college plus members of the local community. We offer good quality childcare, ensuring that both parents and children enter an environment that is warm and friendly, with care and education of the highest standard.

As a Nursery Nurse you will assist with all activities associated with the care and development of children, including their general health, welfare, safety and basic physical development. You will act as a key worker and assist with the organisation, planning and preparation for meals, activities, rest times, cleaning and laundry.

We are looking for someone that has excellent communication and interpersonal skills, showing personal drive and self-confidence, a strong team player who can work cooperatively with team members of all levels.

Requirements
  • Qualified to NNEB, BTEC or NVQ Level 2/3 in Childcare Studies, with prior experience of working in a childcare establishment
  • Knowledge of child welfare issues and understand the importance of setting goals and objectives
  • Basic food hygiene and a first aid certificate would be preferable, although not essential as full training can be provided

Coleg Cambria is committed to raising the profile of the Welsh language - Welsh language skills are desirable for this position.

Coleg Cambria is a 'Disability Confident' Employer.

The promotion of Equality and Diversity is an essential part of the work we do and as part of this, the College is committed to having a diverse staff group.

Closing Date: 22/01/2021

Please be aware that Coleg Cambria reserves the right to close our vacancies earlier than the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible. If you do not hear from us within 2 weeks of the closing date unfortunately, you have not been successful in securing an interview.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth

Teitl y Swydd: Nyrs Feithrinfa
Lleoliad: Glannau Dyfrdwy
Math o Gontract: Llawn Amser, Cyfnod Penodol tan (30/10/2021)
Graddfa Gyflog: £18,709 - £18,819 Sylwch y bydd y cyflog hwn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad.

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Nyrs Feithrinfa i ymuno â'n tîm Meithrinfa Toybox ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy.

Trosolwg o'r Swydd

Meithrinfa Toybox yw ein meithrinfa ar y safle sy'n darparu lleoedd llawn amser a rhan amser i blant staff a myfyrwyr y coleg ynghyd ag aelodau o'r gymuned leol. Rydym yn cynnig gofal plant o ansawdd da, gan sicrhau bod rhieni a phlant yn dod i amgylchedd sy'n groesawgar a chyfeillgar, gyda gofal ac addysg o'r safon uchaf.

Fel Nyrs Feithrinfa byddwch yn cynorthwyo gyda'r holl weithgareddau sy'n gysylltiedig â gofal a datblygiad plant, gan gynnwys eu hiechyd, eu lles, eu diogelwch a'u datblygiad corfforol sylfaenol. Byddwch yn gweithredu fel gweithiwr allweddol ac yn cynorthwyo gyda threfnu, cynllunio a pharatoi prydau bwyd, gweithgareddau, amseroedd gorffwys, glanhau a golchi dillad.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, gan ddangos cymhelliant personol a hunanhyder, sy'n aelod cadarn o dîm a all weithio gydag aelodau tîm o bob lefel.

Gofynion
  • Cymhwyster NNEB, BTEC neu NVQ Lefel 2/3 mewn Astudiaethau Gofal Plant, gyda phrofiad blaenorol o weithio mewn sefydliad gofal plant
  • Gwybodaeth am faterion lles plant ac yn deall pwysigrwydd gosod nodau ac amcanion
  • Byddai'n ddymunol petai gennych dystysgrif hylendid bwyd sylfaenol a thystysgrif cymorth cyntaf, er nad yw hynny'n hanfodol gan y gellir darparu hyfforddiant llawn

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn Gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'r gwaith a wnawn ac mae'r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Dyddiad Cau: 22/01/21

Sylwer bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau ein swyddi gwag yn gynt na'r dyddiad a nodwyd petaem yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddem yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted ag y bo modd os ydych yn dymuno cae eich ystyried ar gyfer y swydd. Os na fyddwch yn clywed oddi wrthym o fewn pythefnos i'r dyddiad cau, yna'n anffodus ni fuoch yn llwyddiannus yn cael cyfweliad.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

On Site Nursery Provision

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Coleg Cambria

Share Job