Skip to main content

Part Time Lecturer in Technical Construction

Posted: 14 Jan 2021 Closes: 18 Jan 2021
Bersham Road, Wrexham, Wales Competitive
Permanent & Part-time 1243212301

Location
Coleg Cambria
Application Deadline
Monday, January 18, 2021
Scale Point From
£26,911
Scale Point To
£41,598
Job Profile
Job Profile Document

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an 'Excellent' in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad 'Rhagorol' yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a'r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy'n ehangu ac yn gwella'n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio'ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i'n campfeydd, ein salonau a'n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi'u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu'n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi'r dechrau gorau i'n myfyrwyr i'w gyrfaoedd ac yn helpu'r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu'r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o'r hyn rydym wedi'i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Job Summary

Exceeding expectations through education, innovation and inspiration

Role Title: Part Time Lecturer in Technical Construction
Location: Bersham Road, Wrexham
Contract Type: Permanent, Part Time 22.2 Hours per week
Salary scale: £26,911 - £41,598 Please note this salary will be pro rata and based on a salary assessment and relevant experience

Here at Coleg Cambria we are looking for a Lecturer in Technical Construction to join our engineering team, this role will be based at our Bersham Road site.

Overview of Role

As a Lecturer you will teach and inspire our learners in delivering a range of subjects within the built environment. You will perform scheduled teaching, prepare learning materials, mark students' work, and liaise with awarding bodies and exam invigilation as required. You will also provide educational guidance, support and counselling for all students whilst participating in the marketing, planning, assessment and evaluation of course provision.

You will also liaise with other tutors from other business areas with regard to resources, curriculum development, student reports and other related matters, whilst completing and producing the agreed deadlines documentation such as; registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation, student reports and absence reports.

With an awareness of the importance of quality standards within teaching, you will have knowledge of a broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment and demonstrate and understanding of current developments within your own specialist area. You should be open and responsive to the needs of others and be able to adapt quickly to changing circumstances and new ideas.

Requirements
  • Qualified to a least Level 5 in relevant specialist area
  • You will ideally be a qualified Teacher and hold either a PGCE, Cert Ed or C&G 7407 or willing to work towards one of these
  • Develop and use a range of learning and teaching techniques and prepare effective written and visual teaching materials
  • Excellent communication and interpersonal skills, a strong team player, displaying energy and enthusiasm in the learning environment
  • Proficient in MS Office and ideally in Google applications and using the internet and intranet
Coleg Cambria is committed to raising the profile of the Welsh language - Welsh language skills are desirable for this position.

Coleg Cambria is a 'Disability Confident' Employer.

The promotion of Equality and Diversity is an essential part of the work we do and as part of this, the College is committed to having a diverse staff group.

Closing Date: 18/01/2021

Please be aware that Coleg Cambria reserves the right to close our vacancies earlier than the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible. If you do not hear from us within 2 weeks of the closing date unfortunately, you have not been successful in securing an interview.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position. You will also be required to register with the Education Workforce Council.

Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth

Teitl y Swydd: Rhan Amser Darlithydd mewn Adeiladu Technegol
Lleoliad: Ffordd y Bers, Wrecsam
Math o Gontract: Parhaol, Rhan Amser 22.2 awr yr wythnos
Graddfa Gyflog: £26,911 - £41,598 Sylwch y bydd y cyflog hwn yn pro rata ac yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Ddarlithydd mewn Adeiladu Technegol i ymuno â'n tîm Peirianneg. Bydd y swydd hon ar ein safle Ffordd y Bers.

Trosolwg o'r Swydd

Fel Darlithydd byddwch yn addysgu ac yn ysbrydoli ein dysgwyr yn darparu ystod o bynciau yn yr amgylchedd adeiledig. Byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau fel bo angen. Byddwch chi hefyd yn darparu arweiniad addysgol, cymorth a chwnsela i'r holl fyfyrwyr, wrth gymryd rhan yn y gwaith marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth y cwrs.

Byddwch hefyd yn cysylltu â thiwtoriaid eraill o feysydd busnes eraill ynglŷn ag adnoddau, datblygiad cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion perthnasol eraill, wrth gwblhau a chynhyrchu'r ddogfennaeth i'r terfynau amser y cytunwyd arnynt. Er enghraifft; cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennaeth dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr ac adroddiadau absenoldeb.

Gydag ymwybyddiaeth o bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu, bydd gennych wybodaeth am ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo'r anghenion hyn mewn amgylchedd dysgu a dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun. Dylech fod yn agored ac ymatebol i anghenion eraill a gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau sy'n newid a syniadau newydd.

Gofynion
  • Cymhwyster Lefel 5 o leiaf mewn maes arbenigol perthnasol
  • Yn ddelfrydol, byddwch yn athro cymwysedig gyda chymhwyster TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407, neu'n barod i weithio tuag at un o'r rhain.
  • Datblygu a defnyddio ystod o dechnegau dysgu ac addysgu a pharatoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol
  • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, aelod cadarn o dîm, yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu
  • Hyderus wrth ddefnyddio MS Office a rhaglenni Google, yn ddelfrydol, a defnyddio'r rhyngrwyd a'r fewnrwyd
Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i wella proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith, ac fel rhan o hyn mae'r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.

Dyddiad Cau: 18/01/2021

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd. Os na fyddwch yn clywed gennym ni o fewn pythefnos i'r dyddiad cau, yn anffodus nid ydych wedi bod yn llwyddiannus yn cael cyfweliad.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

On Site Nursery Provision

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Coleg Cambria

Share Job