Skip to main content

Progress Coach - Access to HE

Posted: 8 Jan 2021 Closes: 5 Feb 2021
Wales Competitive
Permanent & Full-time CLC_2624

Location
Deeside & Yale
Application Deadline
Friday, February 5, 2021
Scale Point From
£21,208
Scale Point To
£25,028
Job Profile
Job Profile Document

Coleg Cambia: An Introduction

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an 'Excellent' in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad 'Rhagorol' yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a'r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy'n ehangu ac yn gwella'n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio'ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i'n campfeydd, ein salonau a'n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi'u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu'n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi'r dechrau gorau i'n myfyrwyr i'w gyrfaoedd ac yn helpu'r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu'r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o'r hyn rydym wedi'i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Job Summary

Exceeding expectations through education, innovation and inspiration

Role Title : Progress Coach - Access and HE

Location : Deeside & Yale

Contract Type : Permanent, Full Time, Term Time only (37 hours per week, 52 weeks per year)

Salary Points : £21,208 - £25,028 based on a salary assessment.

Overview of Role

We are seeking a Progress Coach who will work alongside our teaching staff to ensure that all learners receive the very best learning experience possible.

As a Progress Coach you will work with a caseload of learners; help them develop appropriate strategies to ensure they remain engaged in learning and help them to become resilient, resourceful, and develop an appetite for success and progression.

You will be expected to monitor attendance, set targets, liaise with parents and carers and act as their advocate with internal and external agencies, support their wellbeing, positive mental health, and help them to make the right life choices.

If you have any experience of working with third-party support agencies such as CAMHS, Social Services, Youth Justice, Youth Work, charities then this would be advantageous, as would having an understanding of safeguarding legislation.

So if you feel you have the right ethos, empathy, and ability to remain calm whilst working as part of a large passionate team then please apply.

Essential Requirements
 • Qualified to a minimum of degree level or Level 3 (for identified subjects) in a relevant subject area.
 • You will ideally be a qualified teacher and hold either a PGCE, Cert ED or C&G 7407 or be willing to work towards one of these.
 • It is essential you have strong literacy and numeracy skills at Level 2 or above.
 • Proficient in MS Office and ideally in Google application and using the internet.
 • You will be expected to demonstrate a passion for empowering and enabling young people.
 • It is essential you have excellent communication and interpersonal skills, a strong team player, displaying energy and enthusiasm in the learning environment.
Coleg Cambria is committed to raising the profile of the Welsh language. Welsh language skills are desirable for this position

Coleg Cambria is a 'Disability Confident' Employer.

The promotion of Equality and Diversity is an essential part of the work we do and as part of this, the College is committed to having a diverse staff group.

Closing Date: 05/02/2021

Please be aware that Coleg Cambria reserves the right to close our vacancies earlier than the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth

Teitl y Swydd: Anogwr Cynnydd - Mynediad ac Addysg Uwch

Lleoliad: Glannau Dyfrdwy ac Iâl

Math o Gontract: Parhaol, Llawn Amser, Adeg Tymor yn Unig (37 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn)

Pwyntiau Cyflog: £21,208 - £25,028 yn seiliedig ar asesiad cyflog.

Trosolwg o'r Swydd

Rydym yn chwilio am Anogwr Cynnydd fydd yn gweithio wrth ochr yn ochr â'n staff addysgu er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn derbyn y profiad dysgu gorau posibl.

Fel Anogwr Cynnydd byddwch yn gweithio gyda grŵp o ddysgwyr; eu helpu nhw i ddatblygu'r strategaethau priodol er mwyn sicrhau eu bod nhw'n cymryd diddordeb mewn dysgu. Hefyd byddwch yn eu cefnogi i fod yn wydn, yn ddyfeisgar ac i ddatblygu awydd i lwyddo a datblygu.

Bydd disgwyl i chi fonitro presenoldeb, gosod targedau, cysylltu â rhieni a gofalwyr a bod yn adfocad iddynt gydag asiantaethau mewnol ac allanol. Bydd disgwyl i chi gefnogi eu llesiant, sicrhau iechyd meddwl positif a'u cefnogi i wneud y dewisiadau bywyd cywir.

Bydd yn fanteisiol i chi pe bai gennych chi unrhyw brofiad mewn gweithio gydag asiantaethau cefnogaeth trydydd parti yn ogystal â phe bai gennych chi ddealltwriaeth o'r ddeddfwriaeth diogelu. Asiantaethau fel elusennau CAMHS, Gwasanaethau Cymdeithasol, Bwrdd Cyflawnder Ieuenctid, Youth Work.

Felly os rydych chi'n teimlo bod gennych chi'r ethos cywir, empathi, a'r gallu i beidio cynhyrfu wrth weithio fel rhan o dîm mawr ac angerddol, gwnewch gais.

Gofynion Hanfodol
 • O leiaf gradd neu gymhwyster Lefel 3 (ar gyfer y pynciau a nodwyd) mewn maes pwnc perthnasol.
 • Yn ddelfrydol dylech fod yn athro/athrawes gymwysedig ac yn meddu ar unai TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407 neu yn fodlon i weithio tuag at un ohonynt.
 • Mae'n hanfodol bod gennych chi sgiliau llythrennedd a rhifedd cadarn Lefel 2 neu uwch.
 • Yn hyderus wrth ddefnyddio MS Office, yn ddelfrydol gyda Google a defnyddio'r we.
 • Bydd disgwyl i chi ddangos angerdd at rymuso pobl ifanc.
 • Mae'n hanfodol bod gennych chi sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, yn medru gweithio gydag eraill, ac yn dangos egni a brwdfrydedd mewn amgylchedd dysgu.
Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i wella proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith, ac fel rhan o hyn, mae'r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol.

Dyddiad Cau : 05/02/2021

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd

Benefits

Excellent Pension Scheme(s)

Generous Annual Leave Entitlement

On Site Nursery Provision

Discounts on a Range Of College Evening Courses

Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development

Discounted Gym Membership

Excellent Sports and Fitness Facilities

Free Parking on All Sites

Cycle Scheme

Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments

Discounted Rates for Restaurants

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar y safle

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Coleg Cambria

Share Job